434 - Prisinformation XpresKort

KundeKort - Xpreskort

Standardomkostningsinformation (E) - KundeKort med fast ydelse
Udnyttelsesgrad
100%
50%
25%
Kreditramme
30.000
30.000
30.000
Samlet kreditbeløb
30.000
15.000
7.500
Samlede gebyrer ved løbetid på 1 år.
300 kr.
300 kr.
300 kr.
Årlig variabel debitorrente
12,55%
12,55%
12,55%
ÅOP
13,7%
14,8%
17,1%
Samlede kreditomkostninger.
3.864 kr.
2.082 kr.
1.191 kr.
Samlet tilbagebetaling
33.864 kr.
17.082 kr.
8.691 kr.
Minimumsydelse
825 kr.
Afdragsform
Stående kredit
Sikkerhed
Ingen
Der forudsættes betaling via BS. Der er fortrydelsesret.

Eksempler på månedlige ydelser inkl. omkostninger, såfremt kreditten udnyttes
100% og efterfølgende afvikles som lån
Priseksempel ud fra standardomkostninger (E)
Samlet
kreditbeløb
Løbetid
i mdr.
Ydelse
pr. md.
Variabel
debitorrente p.a.
Samlede
kreditomk.
Samlet
tilbagebetaling
ÅOP
5.000 kr.
36
191 kr.
12,55%
1.869 kr.
6.869 kr.
24,3%
10.000 kr.
36
357 kr.
12,55%
2.837 kr.
12.837 kr
18.4%
20.000 kr.
36
689 kr.
12,55%
4.774 kr.
24.774 kr.
15.5%
30.000 kr.
36
1.020 kr.
12,55%
6.710 kr.
36.710 kr.
14,5%
Ovenstående ydelser er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mellem udnyttelse af kreditten og betaling af første ydelse, samt at kreditten ikke efterfølgende anvendes.
Eksempler på månedlige ydelser og låneperioder (inkl. omkostninger)
Kreditramme
Minimumsydelse
pr. måned
Kreditramme
Minimumsydelse pr. måned
5.000 kr.
150 kr.
20.000 kr.
550 kr.
10.000 kr.
275 kr.
30.000 kr.
825 kr.
De samlede kreditomkostninger er indregnet i den månedlige ydelse. Endvidere forudsættes betaling via BS. Bevilling af kredit kræver positiv kreditvurdering. Der er fortrydelsesret.

Omkostninger, gebyrer, renter m.v. pr. 1. marts 2017.
  • Oprettelsesgebyr 0 kr.
  • Renten 0,99% pr. mdr. svarende til en variabel årlig debitorrente på 12,55%
  • Månedsgebyr på 25 kr. (kun når der er betaling på kontoen)
  • Tilbagebetaling sker via BS. Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsende indbetalingskort, opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.
  • Gebyr for aftaleændring 100 kr.
  • Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
  • Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.
  • Gebyr for udstedelse af nyt kort og PIN-kode 100 kr.
  • Bevilling af kreditramme kræver positiv kreditvurdering.
Indfries kreditaftalen ikke senest på forfaldsdagen, er banken berettiget til at opkræve morarente, herunder ved overtræk af kreditaftalen og øvrig misligeholdelse af kreditaftalen. Morarenten beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten beregnes med den angivne sats fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Debitor får oplysning om ændring af morarenten på SPARXPRES’ hjemmeside - www.sparxpres.dk.
Morarenten er variabel og udgør for tiden 0,42% pr. md. svarende til en årlig variabel debitorrente på 5,16%, der skal tillægges den til enhver tid gældende variable debitorrente der pt. udgør 12,55% p.a. Morarenten ændres på samme måde som ændring af debitrenten. Ved forsinket betaling kan der påløbe rykkergebyrer. Rykkergebyrer og andre misligholdelsesomkostninger fremgår af SPARXPRES’ Prisinformation på www.sparxpres.dk. Ved overdragelse af debitors gæld til inkasso vil der påløbe omkostninger til advokat, domstole m.v. Manglende betaling vil kunne medføre, at det er vanskeligt at opnå kredit.

Diverse øvrige oplysninger
Tilsynsmyndighed
SPARXPRES er en del af Spar Nord og under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Fortrydelsesret
Iht. Forbrugeraftaleloven § 18 og kreditaftaleloven § 19 har du ret til at fortryde kreditaftalen inden for 14 kalenderdage fra den dag kreditten stilles til disposition. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået kreditaftalen med SPARXPRES, f. eks. underskrevet en kreditaftale. Det gælder dog kun, hvis du samtidigt på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler. Hvis ikke du har modtaget disse oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået aftalen den 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag - så kan du fortryde til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag eller Nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til SPARXPRES inden fristen udløber. Du skal endvidere tilbagebetale lånebeløbet sammen med eventuelle omkostninger, som SPARXPRES måtte have betalt til offentlige myndigheder og som ikke kan refunderes, uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i dette særlige tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente. Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige kreditaftalen med SPARXPRES i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende kreditaftale. Du finder forretningsbetingelserne på www.sparxpres.dk/forretningsbetingelser.

Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over SPARXPRES, skal du indledningsvis kontakte SPARXPRES. Hvis du fortsat er uenig i SPARXPRES’ behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige, da SPARXPRES er en del af Spar Nord. Du kan bede SPARXPRES om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte. Oplysninger om Spar Nord Banks klageansvarlige finder du på www.sparnord.dk. Du kan skrive en mail til den klageansvarlige på klageansvarlig@sparnord.dk eller sende klagen til: Spar Nord, Skelagervej 15, 9000 Aalborg. Såfremt henvendelsen ikke fører til et resultat, der er tilfredsstillende kan debitor indbringe klagen for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, telefon 35 43 63 33, eller via www.pengeinstitutankenaevnet.dk og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 41 71 50 00, eller via www.forbrug.dk. SPARXPRES er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon 3355 8282. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal bankens e-mailadresse klageansvarlig@sparnord.dk angives. Hvis den finansierede vare ikke leveres eller kun leveres delvist eller ikke er i overensstemmelse med aftalen om levering deraf, har debitor ret til at tage retsmidler i anvendelse mod SPARXPRES, såfremt debitor ikke fra leverandøren har opnået den fyldestgørelse, som debitor har krav på i henhold til lovgivningen eller aftalen om levering af varer eller tjenesteydelser. Debitors mulighed for fyldestgørelse hos SPARXPRES er begrænset til størrelsen af kreditten på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes.

Lovvalg
I tilfælde af retssager mellem SPARXPRES og kunden skal dansk ret anvendes.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte tlf. 9616 1300 eller på mail sparxpres@sparnord.dk.

Forretningsbetingelser:
Se betingelserne for anvendelse af PrivatKundeKort - Klik her
Se almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - Klik her